• No : 690
  • 公開日時 : 2019/05/25 00:00
  • 更新日時 : 2019/09/10 09:44
  • 印刷

トラリピ注文は、ストップロスやロスカットになった後も有効ですか?

回答

ストップロス
新規注文成立:ストップロス時のレートで決済され、リピートはキャンセルされる
新規注文未成立:注文は有効なまま残る
ロスカット
新規注文成立:ロスカット時のレートで決済され、リピートはキャンセルされる
新規注文未成立:注文は取消される